dutch book report on de kleine blonde dood

Ik zal eerst het macrokader ( internationaal, landelijke ) schetsen met betrekking tot interculturalisatievan orngaisaties, daarna het mesoniveau ( organsatie en uitsluitingsmechanismen) en tenslotte het microniveua( dechangen-agent) 1.Macro kader en internationaal Om interculturalisatie van arbedsorngaisateis inde komende eeuw goed ter hand te nemen moeten wij de ontwikkelingne op wereld niveua in ogenschouw nemen . Nu is de toekomst natuurlijk niet te kennen . Maar er kunne wle toekomstbeelden oftewel scenarios geschetst worden. Er zijn verschilledne scenarios. aande scenarios liggne bepaalde ontwikelingenten grondslag Het Centraal Planbureau heeft drie met betrekking tot de (economische) ontwikkeling op wereldniveau Global shift Balanced growth, European renaissance 2. Positie Europa zelf gebaseerd demografische basisfactoren verourdering bevolking, afzwakking stijging gemiddeld opleiding en vergroting aandeel allochtonen en voorgezette stijging van participatie. Divided europe stageneredne europese integratiw imiigratie l belangentegenstelingen trage groei aag.. Global competion eurpa al la carte immigratie matig individualisering groei European coordination europa van meer snelheden immigratie hoog sociale cohesie hoge groei 3. Ik elke scenario is meer diversiteit en de relevantie van diversiteit zowel als producent en consument 4.Er zijn natuurlijk ook driving forces.. betekenisvolle maatschappelijke ontwikkeling die gevolgen hebben voor een bepaalde terrein 5. glocolization. internationlisering , ICT je hoeft jee cultuur niet meer op te geven employability en werkend leren 6. dus comptentie belangrijk ,vaardigheden , kontakt , white collar, kenniswerkers interculturele competentie, ICM, etnomarkeing 7. Reductie van discriminatie door computer veel meer vakmatig internet , schaarste en men heeft nodig, gewennning ,nieuw genratie ,minder voroordelen , a…

Welcome to Vision Essays! For over 10 years we have been helping students like you write, research, and generate ideas for their research papers, essays, term papers, dissertations, editing, resumes, and any other type of work your learning institution may assign you.

We can write any paper and have flexible payment plans with a minimum deadline of 6 Hrs.

Type of paper Academic level Subject area
Number of pages Paper urgency Cost per page:
 Total: