Sociology Talcott Parsons VS Habermas

1.EEN COMPLEXE MAATSCHAPPIJTHEORIE Wie functionalisme zegt, zegt Parsons. Deze alom gekende socioloog is zeker n van de belangrijkste vertegenwoordigers van voornoemde stroming en inspiratiebron voor veel discussie. Gedurende zijn leven verwierf Talcott Parsons reeds de status van een klassieker met zijn poging tot de constructie van een heuse maatschappijtheorie. (Habermas, 1981, p.173) Midden jaren ’60 daalde echter de eerder gekende interesse voor zijn werk. Na zijn dood op 8 mei 1979 bloeide deze weer op, wat in de literatuur een Parsonian Revival wordt genoemd. (Verhoeven, 1999, p.100) Er werd opnieuw druk van gedachten gewisseld over zijn maatschappijtheorie. Deze heeft hij ontwikkeld over meer dan vijftig jaar en bezit zo een hoge mate aan complexiteit dat ze tot op de dag van vandaag onderwerp is van vele debatten tussen sociologen en andere genteresseerden. (Habermas, 1981, p.173) In 1937 startte Parsons met zijn handelingstheorie die hij, over de jaren heen, verder heeft uitgewerkt tot een systeemtheorie. In dit proces heeft hij op drie momenten een beslissing genomen die de theorie telkens vanuit een ander perspectief wilde beschrijven, doch die, volgens Parsons zelf nooit een echte wijziging in zijn theorie heeft ingehouden. Sommigen dachten hier anders over, zoals Juergen Habermas. Deze paper tracht, in navolging van Habermas, n specifiek probleem te beschrijven in de overstap van de handelingstheorie naar de systeemtheorie en wel het volgende: een spanning tussen sociale integratie en systeemintegratie. 2.DE ONTWIKKELING VAN EEN NORMATIEVE HANDELINGSTHEORIE 2.1 Het begin: de unit act In 1937 schreef Parsons zijn eerste boek, The structure of social action, waarin hij de eerste beginselen legde voor zijn normatieve handelingstheorie. (Verhoeven, 1999, p.100) Voor het analyseren van een handeling vertrekt de socioloog van het concept unit act. Dit is de kleinste analyse-eenheid van waar…

Welcome to Vision Essays! For over 10 years we have been helping students like you write, research, and generate ideas for their research papers, essays, term papers, dissertations, editing, resumes, and any other type of work your learning institution may assign you.

We can write any paper and have flexible payment plans with a minimum deadline of 6 Hrs.

Type of paper Academic level Subject area
Number of pages Paper urgency Cost per page:
 Total: